Sunday

 • 5:30 am - 6:00 am: Desh Deshantar
 • 6:00 am - 6:30 am: CIN Sajha Khabar
 • 6:45 am - 7:15 am: BBC Hindi
 • 7:15 am - 7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am - 8:00 am: Aamne Samne
 • 8:00 am - 8:45 am: Apni Baat
 • 8:00 am - 8:45 am: Apni Baat
 • 8:00 am - 8:45 am: Apni Baat
 • 8:00 am - 8:45 am: Apni Baat
 • 8:00 am - 8:45 am: Apni Baat
 • 8:00 am - 8:45 am: Apni Baat
 • 8:00 am - 8:45 am: Apni Baat
 • 8:15 am - 8:45 am: Aajko Bahas
 • 9:00 am - 9:15 am: Janta Khabar
 • 9:15 am - 9:45 am: Aajko Bahas
 • 9:45 am - 10:15 am: Sajha Sarokar
 • 12:00 pm - 12:15 pm: Janta Khabar
 • 3:00 pm - 3:15 pm: Janta Khabar
 • 3:30 pm - 4:00 pm: Hilkor
 • 7:00 pm - 7:30 pm: Upbhokta Aawaz
 • 7:30 pm - 8:00 pm: CIN Sajha Khabar
 • 8:00 pm - 8:30 pm: Samayantar
 • 8:45 pm - 9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm - 9:45 pm: Madheshvani
 • 9:45 pm - 10:15 pm: BBC Hindi

Monday

 • 5:30 am - 6:00 am: Desh Deshantar
 • 6:00 am - 6:30 am: CIN Sajha Khabar
 • 6:45 am - 7:15 am: BBC Hindi
 • 7:15 am - 7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am - 8:00 am: Upbhokta Aawaz (Repeat)
 • 8:15 am - 8:45 am: Aajko Bahas
 • 9:00 am - 9:15 am: Janta Khabar
 • 9:15 am - 9:45 am: Aajko Bahas
 • 9:45 am - 10:15 am: Sajha Sarokar
 • 12:00 pm - 12:15 pm: Janta Khabar
 • 3:00 pm - 3:15 pm: Janta Khabar
 • 3:30 pm - 4:00 pm: Hilkor
 • 7:30 pm - 8:00 pm: CIN Sajha Khabar
 • 8:00 pm - 8:30 pm: Samayantar
 • 8:45 pm - 9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm - 9:45 pm: Madheshvani
 • 9:45 pm - 10:15 pm: BBC Hindi

Tuesday

 • 5:30 am - 6:00 am: Desh Deshantar
 • 6:00 am - 6:30 am: CIN Sajha Khabar
 • 6:45 am - 7:15 am: BBC Hindi
 • 7:15 am - 7:30 am: BBC Nepali
 • 8:15 am - 8:45 am: Aajko Bahas
 • 9:00 am - 9:15 am: Janta Khabar
 • 9:15 am - 9:45 am: Aajko Bahas
 • 9:45 am - 10:15 am: Sajha Sarokar
 • 12:00 pm - 12:15 pm: Janta Khabar
 • 3:00 pm - 3:15 pm: Janta Khabar
 • 7:00 pm - 7:30 pm: Nepali Sainik
 • 7:30 pm - 8:00 pm: CIN Sajha Khabar
 • 8:00 pm - 8:30 pm: Samayantar
 • 8:45 pm - 9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm - 9:45 pm: Madheshvani
 • 9:45 pm - 10:15 pm: BBC Hindi

Wednesday

 • 5:30 am - 6:00 am: Desh Deshantar
 • 6:00 am - 6:30 am: CIN Sajha Khabar
 • 6:45 am - 7:15 am: BBC Hindi
 • 7:15 am - 7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am - 8:00 am: Nepali Sainik (Repeat)
 • 8:15 am - 8:45 am: Aajko Bahas
 • 9:00 am - 9:15 am: Janta Khabar
 • 9:15 am - 9:45 am: Aajko Bahas
 • 9:45 am - 10:15 am: Sajha Sarokar
 • 12:00 pm - 12:15 pm: Janta Khabar
 • 3:00 pm - 3:15 pm: Janta Khabar
 • 7:00 pm - 7:30 pm: Aamne Samne
 • 7:30 pm - 8:00 pm: CIN Sajha Khabar
 • 8:00 pm - 8:30 pm: Samayantar
 • 8:45 pm - 9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm - 9:45 pm: Madheshvani
 • 9:45 pm - 10:15 pm: BBC Hindi

Thursday

 • 5:30 am - 6:00 am: Desh Deshantar
 • 6:00 am - 6:30 am: CIN Sajha Khabar
 • 6:45 am - 7:15 am: BBC Hindi
 • 7:15 am - 7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am - 8:00 am: Aamne Samne
 • 8:15 am - 8:45 am: Aajko Bahas
 • 9:00 am - 9:15 am: Janta Khabar
 • 9:15 am - 9:45 am: Aajko Bahas
 • 9:45 am - 10:15 am: Sajha Sarokar
 • 12:00 pm - 12:15 pm: Janta Khabar
 • 3:00 pm - 3:15 pm: Janta Khabar
 • 6:15 pm - 6:45 pm: Milan Chawk
 • 7:30 pm - 8:00 pm: CIN Sajha Khabar
 • 8:00 pm - 8:30 pm: Samayantar
 • 8:45 pm - 9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm - 9:45 pm: Madheshvani
 • 9:45 pm - 10:15 pm: BBC Hindi

Friday

 • 5:30 am - 6:00 am: Desh Deshantar
 • 6:00 am - 6:30 am: CIN Sajha Khabar
 • 6:45 am - 7:15 am: BBC Hindi
 • 7:15 am - 7:30 am: BBC Nepali
 • 8:15 am - 8:45 am: Aajko Bahas
 • 9:00 am - 9:15 am: Janta Khabar
 • 9:15 am - 9:45 am: Aajko Bahas
 • 9:45 am - 10:15 am: Sajha Sarokar
 • 12:00 pm - 12:15 pm: Janta Khabar
 • 3:00 pm - 3:15 pm: Janta Khabar
 • 7:00 pm - 7:30 pm: Chaubatiya
 • 7:30 pm - 8:00 pm: CIN Sajha Khabar
 • 8:00 pm - 8:30 pm: Samayantar
 • 8:45 pm - 9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm - 9:45 pm: Madheshvani
 • 9:45 pm - 10:15 pm: BBC Hindi

Saturday

 • 5:30 am - 6:00 am: Desh Deshantar
 • 6:00 am - 6:30 am: CIN Sajha Khabar
 • 6:45 am - 7:15 am: BBC Hindi
 • 7:15 am - 7:30 am: BBC Nepali
 • 8:15 am - 8:45 am: Aajko Bahas
 • 9:00 am - 9:15 am: Janta Khabar
 • 9:15 am - 9:45 am: Aajko Bahas
 • 9:45 am - 10:15 am: Sajha Sarokar
 • 12:00 pm - 12:15 pm: Janta Khabar
 • 12:15 pm - 12:45 pm: Hello Charpi
 • 3:00 pm - 3:15 pm: Janta Khabar
 • 6:00 pm - 6:45 pm: Madhesh Vishesh
 • 7:00 pm - 7:30 pm: Aamne Samne
 • 7:30 pm - 8:00 pm: CIN Sajha Khabar
 • 8:00 pm - 8:30 pm: Samayantar
 • 8:45 pm - 9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm - 9:45 pm: Madheshvani
 • 9:45 pm - 10:15 pm: BBC Hindi